Принципи публікаційної етики

Публікаційна етика журналу ґрунтується на принципах етики редактора і видавця, рецензента, автора наукової публікації, які були розроблені та прийняті «Committee on Publishing Ethics» (COPE https://publicationethics.org/), їх можна знайти в «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

 Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за публікацію авторських творів, що вимагає дотримання наступних основних принципів:

- Приймаючи рішення про публікацію, редактор керується достовірністю поданих даних і наукової значимістю даної роботи.

- Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, походження, національності, соціального стану чи політичної приналежності авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих цілях або передавати третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в процесі редагування, залишаються конфіденційними і не використовуються в особистих цілях.

- Редакція не публікує рукопис, якщо є достатні підстави вважати, що це плагіат.

- Редакція не залишає без відповіді претензії щодо рецензованих рукописів або опублікованих матеріалів, а за виникнення конфлікту вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в роботі рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторського матеріалу, тому його дії повинні бути неупередженими за своїм характером, засновані на наступних принципах:

- Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом в особистих цілях.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису  або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема, в разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

 Принципи етики автора наукової публікації

Автори усвідомлюють, що несуть первинну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, що був направлений та/або знаходиться на розгляді до іншого журналу, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли суттєвий внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.